دوره و شماره: دوره 6، شماره 6، 1402، صفحه 1-190 
‌واکاوی جایگاه «الغای خصوصیت» در استنباط

صفحه 155-182

سید علی یحیی زاده فیروزآباد؛ محسن پوراکبر کرانی