اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابوالقاسم مقیمی حاجی

فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث مدیر گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

moghimihajimfeb.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدمحمدی قائنی

فقه و اصول مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

taejtehadmfeb.ir

محمد عندلیب همدانی

فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

mah1339irgmail.com

سیدمحمد شبیری زنجانی

فقه و اصول مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم

s.m.shobeirygmail.com

قدیر علی شمس

فقه و اصول، فقه الاخلاق مدرس فقه الاخلاق موسسه عالی دار الهدی

yaghadiryahoo.com

سیدمحمدجواد شبیری زنجانی

فقه و اصول، رجال مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و مدرس خارج رجال

s.j.shobeirygmail.com

علی فاضلی هیدجی

فقه و اصول مدرس خارج فقه و اصول

alifazeli1100gmail.com

مدیر علمی و اجرایی

علی اکبر دهقانی اشکذری

فقه و اصول مدرسه عالی فقهی امام محمد باقر ع

ali21333yahoo.com
0009-0002-4326-7779