کلام حول مبنی الشیخ الأنصاری فی الانسداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد خارج حوزۀ علیمۀ قم

چکیده

انفتاح یا انسداد باب علم و علمی، از مباحثی است که با إهتمام متاخرین از اصولیان شیعه به صورت جدی مطرح شده است، به طوری که برخی از بزرگان فقهای شیعه مانند شیخ انصاری متهم به إنسداد شده‌اند، حال آنکه دلایل و قرائن، شاهد انفتاحی بودن ایشان است.
نگارنده در این مقاله با استناد به برخی از فقرات و دلایل مستفاد از نصوص کتب شیخ انصاری، به صورت تحلیلی، انسداد و یا انفتاح در منظر آن فقیه بزرگ را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد و بر این باور است که منشأ اتهام شیخ به انسداد، کلامی است که در مباحث حجیت خبر واحد به ایشان نسبت داده شده است؛ زیرا ایشان از طرفی معتقد است ادله خبر واحد تنها در صورت إخبار مورد اعتماد است و از طرف دیگر تعداد روایاتی که دارای این خصوصیت است را بسیار ناچیز می‌داند. نگارنده به نقد این نظریه پرداخته و شواهدی بر انفتاحی بودن شیخ انصاری ذکر می کند و در نتیجه عمل شیخ انصاری بر اخبار واحد را در موارد بسیاری از مسایل عبادات اثبات می‌کند که این خود، دلیلی بر انفتاحی بودن ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

سخنی پیرامون مبنای شیخ انصاری در انسداد

نویسنده [العربیة]

  • مهدی گنجعلی (گنجی)
استاد خارج حوزۀ علیمۀ قم
چکیده [العربیة]

إنّ مبحث انفتاح و انسداد باب العلم و العلمی لهو من المباحث التی حظیت باهتمام المتأخرین من أصولیی الشیعة. و قد رُمی بعض کبار فقهاء الشیعة کالشیخ الأنصاری بالانسداد، فی حین أنَ الأدلة و القرائن تشهد على انفتاحه.
یناقش الکاتب فی هذا المقال من زاویة تحلیلیة مسألة انسداد الشیخ الأنصاری مستعرضاً بشکل سریع بعض الأدلة والفقرات المقتبسة من نصوص کتبه. وهو یرى أنّ جذور اتهام الشیخ بالانسداد تعود إلى کلام نُسب إلیه عن أسس حجیة خبر الواحد، إذ إنّه من جهة یعتقد بشمول حجیة أدلة خبر الواحد للخبر المفید للإطمئنان، ومن جهة ثانیة یقول بأنّ هذا النمط من الأخبار قلیل. ثم بعد ذلک یوجّه الکاتب نقداً لهذا الرأی ویأتی بشواهد تؤکّد على انفتاح الشیخ، لیستنتج فی نهایة المطاف أنّ الشیخ عمل بخبر الواحد فی مسائل العبادات وهو ما یتطلّب إیمانه بالانفتاح.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الانفتاح
  • الانسداد
  • باب العلم
  • باب العلمی
  • الظن المطلق