اصل تقدّم تخصّص، در دوران میان تخصیص و تخصّص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطوح عالی و دانش آموختۀ مرکز فقهی ائمۀ اطهارع

2 مدرس سطوح خارج حوزه علمیه قم

3 دانش پژوه خارج مدرسۀ فقهی امام محمدباقر ع

چکیده

یکی از مسائل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصّص در دوران میان تخصیص و تخصّص است. گاهی در نسبت‌سنجی میان دو دلیل، امر دائر میان اجرای قاعدۀ تخصیص و تخصّص می‌شود که اصل تخصّص می‌تواند راهگشا بوده و مسأله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادلۀ حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می‌توان حجیت اصل تخصّص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

أصل تقدّم التخصّص فی دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص

نویسندگان [العربیة]

  • سیدحسین منافی 1
  • غلامرضا مغیثه 2
  • سید رضا حسنی 3
1 مدرس سطوح عالی و دانش آموختۀ مرکز فقهی ائمۀ اطهارع
2 مدرس سطوح خارج حوزه علمیه قم
3 دانش پژوه خارج مدرسۀ فقهی امام محمدباقر ع
چکیده [العربیة]

تعتبر مسألة تقدیم التخصّص فی دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص من المسائل الأصولیّة الهامّة التی لها تطبیقات کثیرة فی الفقه. یدور الأمر بین إجراء قاعدة التخصیص و إجراء قاعدة التخصّص أحیاناً فی ملاحظة النسبة بین الدلیلین. فی هذه الحالة أصل التخصّص یفتح الطریق إلی الأمام و یُخرج المسألة عن مجری قاعدة التخصیص. تمّت فی هذه المقالة الإشارة إلی أربع حالات من أقسام الدوران ثمّ تمّ تبیین أدلة حجیّة أصل تقدّم التخصّص. العمدة فی الاستدلال علی حجیّة هذا الأصل، هی حجیّة عکس النقیض التی یمکن الدفاع عنها فی رأی المؤلّف علی الرغم من العدید من الإشکالات من قبل الأصولیّین. إضافة إلی ذلک، تمّ الاستناد إلی دلیل ظهور العامّ فی أنّه تمام الموضوع. بالنظر إلی هذین الدلیلین یمکن قبول حجیّة أصل تقدّم التخصّص و بحسب رأی المؤلّف، سائر الأدلة التی طرحها الأصولیّون غیر تامّة. الإشارة إلی بعض التطبیقات الفقهیّة لهذا الأصل تسلّط الضوء أکثر فأکثر علی ثمرات هذا البحث.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التخصّص
  • التخصیص
  • أصالة الحقیقة
  • عکس النقیض