باز پژوهی حجیت اجماع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

از مراجع عظام تقلید

چکیده

حجیت اجماع از مباحث اختلافی میان امامیه و عامه است و اساس آن به اختلاف مبنا در حجیت اجماع باز می‌گردد. طبق دیدگاه امامیه حجیت اجماع نیازمند تأیید معصوم است و بر این اساس، آنگاه رخ می‌دهد که اتفاق نظرِ کل یا قریب به کل معاریف از فقها چنان رخ دهد که بتوان تقریر امام را کشف کرد. اجماع تقسیمات گوناگونی دارد؛ تقسیم به محصّل و منقول، تعبّدی و معلوم المدرک و محتمل المدرک، تعلیقی و تنجیزی، بسیط و مرکّب، و تقسیم به خاصه و عامه. در این نوشتار به بررسی سه تقسیم اخیر پرداخته شد و تقسیم اجماع به محصل و منقول و تقسیم اجماع به تعبّدی، معلوم المدرک و محتمل المدرک در مقاله‌ای دیگر تنظیم گردید. در اجماع تعلیقی، اتفاق نظر فقیهان، معلّق بر امری است که بالفعل محقق نیست. چنین اجماعی به طور متعارف، کاشف از تقریر حکم از سوی معصوم نیست. اجماع مرکّب ترکیبی از یک اختلاف و یک اتفاق است. فقها با وجود اختلاف در دیدگاه، وجود دیدگاه سوم را نفی می‌کنند. اجماع مرکّب گاه به اجماع بسیط باز می‌گردد و گاه چنین نیست. در صورت دوم، اتفاق بر نفی ثالث محقق نیست و در صورت اول، اثبات اتصال به عصر معصوم مشکل است. اتفاق عامه بر حکم مسأله‌ای که مورد ابتلای همگان است و معصوم ردعی از آن نکند، آن فتوا به‌عنوان بنای متشرعه حجت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

إعادة البحث فی حجیّة الإجماع

چکیده [العربیة]

تعتبر مسألة حجیّة الإجماع من المسائل الخلافیّة بین الإمامیة و العامّة و أصل هذا الخلاف یعود إلی الاختلاف فی مبنی حجیّة الإجماع. تتوقّف حجیّة الإجماع علی موافقة المعصوم بحسب رأی الإمامیّة. علی هذا الأساس، لایحصل هذا الإجماع إلّا إذا اتّفق آراء الکلّ أو القریب من الکلّ من مشاهیر الفقهاء بصورة یمکن اکتشاف تقریر الإمام منها. للإجماع تقسیمات مختلفة. منها التقسیم إلی المحصّل و المنقول، التعبدیّ و معلوم المدرکیّة و محتمل المدرکیّة، التعلیقیّ و التنجیزیّ، البسیط و المرکّب و إلی الخاصّة و العامّة. فی هذه المقالة تمّت دراسة الثلاثة الأخیرة من التقسیمات. و تقسیم الإجماع إلی المحصّل و المنقول و التقسیم إلی التعبدیّ و معلوم المدرکیّة و محتمل المدرکیّة تمّت دراستهما فی مقالة أخری. إجماع الفقهاء فی الإجماع التعلیقیّ، معلّق علی أمر لم یتحقّق بالفعل. مثل هذا الإجماع لا یکشف عادة عن تقریر المعصوم للحکم. الإجماع المرکّب مرکّب عن اتّفاق و اختلاف، یعنی أنّ الفقهاء رغم وجود اختلاف الآراء بینهم، یتّفقون علی نفی النظریّة الثالثة. یعود الإجماع المرکّب أحیاناً إلی الإجماع البسیط و أحیاناً لایعود کذلک. فی صورة عدم العود إلی الإجماع البسیط لیس هناک اتّفاق علی نفی النظریّة الثالثة و فی صورة العود إلی الإجماع البسیط، یصعب إثبات الصلة بین اتّفاق الفقهاء و عصر المعصوم. إجماع فقهاء العامّة علی الحکم فی مسألة مبتلی بها و عدم ردع المعصوم عنه، یجعل ذلک الفتوی حجّة، علی أساس بناء المتشرّعة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الإجماع
  • الإجماع التعلیقیّ و التنجیزیّ
  • الإجماع البسیط و المرکّب
  • إجماع العامّة و الخاصّة