حقیقت حکم شرعی از منظر شهید صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزۀ علمیۀ قزوین

چکیده

حقیقت حکم شرعی، مرحله‌ای از حکم است که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت قرار می‌گیرد، و اصولیان در تعیین آن اختلاف دارند. همین امر سبب پیدایش آرای گوناگون در مسائل مختلف علم اصول شده است. از میان اصولیان متأخر، شهید صدر اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارد. با بررسی آرای ایشان می‌توان در مجموع، پنج تعبیر دربارۀ حقیقت حکم شرعی یافت. نوشتار حاضر بعد از تقسیم حکم شرعی به تکلیفی-وضعی، و واقعی-ظاهری، تلاش می‌کند دیدگاه شهید صدر را دربار‌ۀ مراحل حکم تکلیفی واقعی و حقیقت آن بررسی کند. به نظر، دیدگاه نهایی ایشان دربارۀ حقیقت حکم، حب و بغض شأنی است که نوعی ترقی در مبنای اول ایشان، یعنی حب و بغض فعلی است. ولی مقتضای مبنای شهید در طلب و اراده این است که حقیقت حکم مانند وجوب، اعمال سلطنت و تعلق غرض لزومی مولا به عمل بنده است؛ اگرچه آن عمل، مبغوض مولا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

.حقیقة الحکم الشرعی من وجهة نظر الشهید الصدر

نویسنده [العربیة]

  • عقیل رهبر کلیشمی
مدرس حوزۀ علمیۀ قزوین
چکیده [العربیة]

حقیقة الحکم الشرعی مرحلة من الحکم تقع موضوعاً لحکم العقل بوجوب الطّاعة، واختلف الأصولیون فی تعیینها. وقد أدّى ذلک إلى ظهور آراء مختلفة حول مختلف قضایا علم الأصول. ومن بین الأصولیّین المتأخّرین، فإنّ الشهید الصدر له اهتمام خاصّ بهذه القضیة. من خلال فحص آرائه، یمکننا أن نجد ما مجموعه خمسة تعابیر حول حقیقة الحکم الشرعی. تحاول هذه المقالة، بعد تقسیم الحکم الشرعی إلى تکلیفی ـ وضعی، وظاهری ـ واقعی، فحص رأی الشهید الصدر فی مراحل الحکم التکلیفی الواقعی وحقیقته. یبدو أن رأیه الأخیر فی حقیقة الحکم هو الحبّ والبغض الشأنیّان، وهو نوع من التقدّم على مبناه الأول، أی الحبّ والبغض الفعلیّین. لکن مقتضی مبنی الشهید فی الطلب والإرادة هو أنّ حقیقة الحکم مثل الوجوب، هو إعمال السلطنة وتعلّق غرض المولی اللّزومی بعمل العبد؛ ولو کان ذلک العمل مبغوضاً للمولی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حقیقة الحکم
  • روح الحکم
  • الإرادة التشریعیة
  • الاعتبار
  • الملاک